Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest

Gmina Miasta Zakopane z siedzibą w Urzędzie Miasta w Zakopanem, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.

Celem zbierania danych osobowych jest

dopełnienie obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane ze zbiorów nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Każdy ma prawo

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych.

Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których Jawny Rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Jawny Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany stronom przez sporządzenie wydruku wpisu. Wgląd w rejestr następuje w siedzibie Administratora Danych.