Regulamin VI Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej "Szukałem Was…"
pod patronatem JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i Ks. Infułata Stanisława Olszówki


Z A K O P A N E 26-29 maja 2011 roku

"Jest nas troje: Bóg, góry i ja"
Jan Paweł II

§1.

Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej jest świętem młodości i kultury z okazji Dni Zakopanego, które mocą uchwały nr XLIII/437/2002 Rady Miasta Zakopanego z dnia 31 lipca 2002 r. powstały dla upamiętnienia niezapomnianej w Zakopanem i pod Tatrami wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1997.

§2.


Organizatorem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Zakopane przy współpracy zakopiańskich Parafii oraz własnych jednostek kultury; Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego, Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego i Biura Promocji Zakopanego.

§3.

Cele Festiwalu:
• zapoznanie mieszkańców Miasta Zakopane z tradycjami oraz sztuką innych regionów Polski
• promocja i popularyzacja Zakopanego
• uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta poprzez zorganizowanie ogólnodostępnych przesłuchań konkursowych uczestników w dziedzinie muzyki, plastyki, literatury i teatru, warsztatów artystycznych, wystaw plastycznych, spotkań z poezją oraz koncertów

§4.


Festiwal ma charakter spotkania, wspólnego przeżywania duchowego wymiaru życia człowieka przez Liturgię, modlitwę i przenikanie się pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej.

§5.


Festiwal obejmuje następujące dziedziny konkursowe:
• muzyka
• plastyka
• teatr
• literatura
Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dziedzinach konkursowych określają załączniki będące nieodłącznymi częściami Regulaminu Festiwalu.

§6.

PRZEBIEG FESTIWALU

Etap I – Eliminacyjny


do 31 marca 2011 r. – przesyłanie prac i materiałów konkursowych
do 20 kwietnia 2011 r. – ocena nadesłanych prac i ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane

Etap II – Konkursowe spotkanie nagrodzonych uczestników w Zakopanem.


26 maja 2011 r. Przyjazd do Zakopanego. Koncert / spektakl teatralny
27 maja 2011 r. Dzień Konkursowy: muzyka, plastyka, teatr, literatura. Koncert gwiazdy
28 maja 2011 r. Dzień warsztatów: muzyka, plastyka, teatr. Ogłoszenie wyników, Koncert Laureatów
29 maja 2011 r. Zakończenie Festiwalu - Uroczysta Msza Święta

§7.


Do udziału w Festiwalu dopuszczeni będą uczestnicy indywidualni, zespoły i grupy teatralne, w kategoriach wiekowych zawartych w regulaminach konkursów w działach: literatura, muzyka, plastyka, teatr.

§8.


Udział w Festiwalu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, listownie na adres:
Urząd Miasta Zakopane, Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane lub na e-mail: kultura2@um.zakopane.pl

§9.


1. Uczestnicy konkursów zaproszeni przez organizatora do II etapu Festiwalu przyjeżdżają do Zakopanego na koszt własny.
2. Nieletni Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w Festiwalu

§10.


1. Uczestników zakwalifikowanych do II etapu obowiązuje częściowy zwrot kosztów uczestnictwa:
• w kwocie 30 zł. od każdej osoby, za cały okres pobytu w Zakopanem z noclegami,
• w kwocie 20 zł. od każdej osoby nie korzystającej z zakwaterowania
• w kwocie 10 zł. od każdej osoby zameldowanej na terenie Gminy Miasto Zakopane
2. Należności należy wpłacić na konto organizatora: Urząd Miasta Zakopane 76124047481111000048828147 z dopiskiem "Festiwal Chrześcijański"
3. Uczestnicy zobowiązani są przedstawić kopię potwierdzenia wpłaty zwrotu kosztów uczestnictwa najpóźniej w dniu 26 maja 2011 roku
4. W przypadku zgłoszenia grupy powyżej 10 osób opiekun nie jest zobowiązany do wpłaty należności wymienionej w punkcie 1.

§11.


Organizator zapewnia uczestnikom:
• zakwaterowanie we wskazanym prze siebie miejscu (26-29.05.2011r.) oraz wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja) w dniach od 26.05 (od obiadokolacji) -29.05.2011r (do śniadania)
• pakiet uczestnika festiwalu: folder festiwalowy, materiały reklamowe Festiwalu, materiały promocyjne o Zakopanem oraz książki o tematyce Zakopiańskiej

§12.


Instytucje delegujące uczestników do II etapu Festiwalu zobowiązane są do ich ubezpieczenia oraz zapewnienia opieki nad nieletnimi uczestnikami zespołów podczas podróży i całego pobytu w Zakopanem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§13.


1. Organizator przewiduje w poszczególnych konkursach nagrody rzeczowe oraz finansowe.
2. Zespoły lub grupy zobowiązane są do przywiezienia pieczątki instytucji delegującej na Festiwal.

§ 14.


Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas prezentacji, spotkań, warsztatów twórczych i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych związanych z Festiwalem.

§15.


Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i na ogłoszeniach wyników.

§16.


Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi.