Pobierz poradnik, aby dowiedzieć się jak segregować odpady. KLIKNIJ TUTAJ


Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, iż terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór odpadów) upływają:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) w terminie do 15 kwietnia,
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) w terminie do 15 czerwca,
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) w terminie do 15 października,
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 grudnia.

Płatności należy dokonywać na przypisane indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Miasta Zakopane. Wysokość opłaty zgodnie ze złożoną w Spółce TESKO deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r.

Wywóz odpadów realizowany jest przez Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową TESKO, a z datami odbioru odpadów można zapoznać się TUTAJ.


Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że wnioski o wykonanie usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości mogą być składane jedynie w sytuacji jednorazowych zwiększeń ilości odpadów w odniesieniu do złożonej deklaracji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/545/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23.05.2013 r. oraz zgodnie z treścią art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - właściciel (zarządca) nieruchomości obowiązany jest do składania nowej deklaracji do Spółki TESKO, w przypadku każdorazowej zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powtarzające się wnioski o zapewnianie przez Gminę Miasto Zakopane ponadnormatywnych wywozów odpadów z niektórych nieruchomości - wzywa się do dokonania zmiany w deklaracji podstawowej. Należy skorygować dane na podstawie których wyliczono wysokość opłaty (ilość osób).


Odpady wielkogabarytowe - meble

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe takie jak meble (np. szafy, łóżka, biurka) mogą być przekazane, w następujący sposób:

 1. W ramach zbiórki organizowanej dwa razy do roku tj. w dniu 9 kwietnia i 19 listopada 2016 r., w ramach tzw. wystawki (odbiór bezpłatny). Przed planowaną zbiórką odbiór odpadów należy zgłosić telefonicznie do TESKO Zakopane.
 2. Poprzez dostarczenie własnym transportem bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów - wyspa ekologiczna - przy ul. Wojdyły 25 w Zakopanem (odbiór bezpłatny) - zgodnie z obowiązującym regulaminem pszok-u.
 3. Dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów - wyspa ekologiczna - wynajętym transportem od podmiotu zajmującego się transportem, m.in. TESKO Zakopane (odbiór bezpłatny, transport płatny).
 4. W ramach realizacji płatnej usługi dodatkowej. W takim przypadku należy złożyć w Urzędzie Miasta Zakopane wniosek na realizację usługi dodatkowej, w której należy określić zapotrzebowanie na kontener odpowiedniej wielkości. Opłata za realizację takiej usługi jest taka sama, jak za odpad selektywnie zebrany. A w przypadku dopełnienia kontenera odpadami innego rodzaju, opłata jest taka sama, jak za odpady zmieszane.


Liście - odbiór opadów

Informujemy, że liście zebrane z terenu nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zakopane winny być oddawane:

 1. W przypadku niewielkich ilości w ramach systemu podstawowego poprzez zebranie do worków brązowych otrzymanych z TESKO. Na worek należy nakleić kod kreskowy przypisany poszczególnemu właścicielowi;
 2. w przypadku znacznych ilości w ramach realizacji usługi dodatkowej. W takim przypadku należy złożyć w Urzędzie Miasta Zakopane wniosek na realizację usługi dodatkowej, w której należy określić liczbę oddanych worków. Opłata za realizację takiej usługi jest taka sama jak za odpady selektywnie zebrane. W workach tych nie mogą znajdować się innego rodzaju odpady;
 3. Można również we własnym zakresie, liście w workach zawieść do punktu selektywnej zbiórki - wyspa ekologiczna (odbiór bezpłatny) - zgodnie z obowiązującym regulaminem pszok-u.

Spoty do pobrania

Pliki do pobrania