Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury ogłasza konkurs na zaprojektowanie szaty graficznej nowego serwisu internetowego Miasta Zakopane.

1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

Zakopiańskie Centrum Kultury

Ul. Kościelisk 7

34-500 Zakopane

NIP: 7361721434

REGON: 363796911

2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1) Przedmiotem konkursu jest opracowanie graficzne oficjalnej strony internetowej serwisu informacyjnego Miasta Zakopane, zwane dalej projektem konkursowym.

Ww. strona internetowa będzie służyła do przedstawienia oferty turystycznej Miasta Zakopane oraz prezentowania informacji związanych z funkcjonowaniem lokalnego samorządu i innych podmiotów działających na rynku lokalnym.

2) Konkurs ma na celu stworzenie zbioru spójnych, nowoczesnych standardów promujących i identyfikujących działalność Miasta Zakopane w sieci Internet dla wszystkich grup docelowych.

3) Konieczne jest zapewnienie zgodności projektu ze schematem identyfikacji wizualnej materiałów promocyjnych Miasta Zakopane oraz opracowaną architekturą treści.

3. NAGRODA

Na realizację zadania w drodze otwartego konkursu przeznacza się środki finansowe 
w wysokości 15.000 zł brutto.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI KONKURSOWYCH

1) Pojedynczy projekt należy składać na CD/DVD/pendrive w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem identyfikującym autora w siedzibie organizatora konkursu osobiście lub wysyłając prace pocztą listem poleconym priorytetowym z dopiskiem „Konkurs na zaprojektowanie szaty graficznej nowego serwisu internetowego Miasta Zakopane”.

2) Wraz z projektem/projektami należy złożyć wniosek zgłoszeniowy.

3) Termin składania prac upływa w dniu 20.09.2017 o godzinie 11.00.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury

3) na stronie internetowej Miasta Zakopane - www.zakopane.eu

4) na stronie internetowej Zakopiańskiego Centrum Kultury - www.zakopane.pl

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w konkursie zawiera regulamin konkursu i załączniki dostępne na stronach organizatora.


(MJZ)