Burmistrz Miasta Zakopane informuje, iż w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 będą brane pod uwagę kryteria oraz punktacja wskazane poniżej.

I Zasady rekrutacji

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego:

  • Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (maksymalna liczba punktów – 2)
  • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do placówki do której kandydat stara się o przyjęcie – 1 pkt.
  • Matka dziecka /opiekun prawny– 1 pkt.
  • Ojciec dziecka /opiekun prawny - 1 pkt.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

- zaświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym,o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

- oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożone przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata o następującej treści.

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………………………………………. (data urodzenia)…………………w…………………………………… uczęszcza do przedszkola……………. ………………………………………………………….. (adres , nazwa placówki).

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zakopane, dnia…………………………………..…………………………………

(czytelny podpis rodzica/ów)

II Zasady rekrutacji

Do klas I publicznych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem, jeżeli dana szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt.

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt.

3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt.

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa w II zasadach rekrutacji pkt. 2 lub pkt.4 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

UWAGA: kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są przyjmowani do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem.

(APM)