W związku z licznymi interwencjami związanymi z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych uprzejmie przypominamy, że obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, nakłada na właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi przepis art. 30 ustawy o drogach publicznych  „Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.”

Utrzymanie zjazdu polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Mając na uwadze prace konserwacyjne nie zapominajmy o oczyszczeniu lub wymianie rur przepustu w celu zapewnienia jego drożności.

Jednocześnie informujemy, że za niewywiązywanie się z w/w obowiązków poza odpowiedzialnością cywilną związaną z brakiem utrzymania zjazdu może powstać również odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 102 Kodeksu wykroczeń zaniechanie utrzymania zjazdu z drogi publicznej grozi karą do 1000 zł lub karą nagany „Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

(AP)