Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Grzegorz Jóźkiewicz informuje, że w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 8.00w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad, odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:  

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
 • Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
 • Interpelacje i wnioski radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym w stałej Komisji Rady Miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane na rzecz Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z przetargu i oddanie nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ulicy Chramcówki w użytkowanie wieczyste spółce Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 • Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOSAL-STACJA NARCIARSKA” w Zakopanem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w Zakopanem.
 • Wolne wnioski mieszkańców.
 • Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
 • Oświadczenia i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

GRZEGORZ JÓŹKIEWICZ

(MJ)