Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (którzy spełniają kryterium dochodowe nieprzekraczające 514 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony), prosimy o składanie czytelnie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami od 3.09.2018 r. do 17.09.2018 r. w Urzędzie Miasta Zakopane na Dzienniku Podawczym.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta (www.zakopane.eu) z zakładki „Załatw sprawę” Wydział Oświaty lub otrzymać w siedzibie urzędu w pokoju 218 od dnia 20.08.2018 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

1.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a w tym również: wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, np. kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, realizowane poza szkołą, w szczególności koszty zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych. Warunkiem wypłaty stypendium jest poniesienie przez rodzica (pełnoletniego ucznia) udokumentowanych kosztów np. faktur.

2.Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych. Ten rodzaj pomocy nie jest refundacją poniesionych kosztów przez wnioskodawcę, tzn. polega na „fizycznym” przekazaniu za pokwitowaniem wnioskodawcy wskazanych przez niego w niniejszym wniosku zakupionych przedmiotów.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów t. j. kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie, dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

4.W szczególnych wypadkach możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe – decyzja należy do burmistrza.

Przy dokonywaniu niezbędnych wydatków na rok szkolny 2018/2019 – czyli tych, które Wnioskodawca poniesie bez względu na fakt przyznania stypendium oraz jego wysokości – prosimy o pobieranie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, które mogą być wykorzystane przy realizacji stypendium. Faktury lub rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej i mają być zapłacone gotówką lub w przypadku płatności przelewem dodatkowo powinno zostać dołączone potwierdzenie wykonania zapłaty z konta wnioskodawcy lub innego członka rodziny należącego do gospodarstwa domowego!.

Stypendium może być przyznane na okres jednego miesiąca w roku szkolnym do maksymalnie dziesięciu miesięcy, co jest uzależnione od sytuacji rodzinnej ucznia i wysokości środków otrzymanych na ten cel w budżecie Miasta Zakopane.

Decyzje o przyznaniu stypendium wydawane będą po otrzymaniu przez Miasto dotacji i będą dotyczyły okresu miedzy wrześniem a grudniem 2018r. W przyszłym roku kalendarzowym, gdy będzie znana wysokość dotacji zostanie wydana decyzja zmieniająca dla ucznia (u którego nadal będzie utrzymywać się trudna sytuacja materialna), przyznająca stypendium na dalszą część roku szkolnego w okresie styczeń –czerwiec 2019 roku.

Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz „Dobry Start 300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Powyższe ogłoszenie dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zakopane (pozostali uczniowie zobowiązani są do pobrania i złożenia dokumentów w siedzibie macierzystego urzędu gminy, zgodnie z określonymi tam warunkami).

Ponadto przypominamy o możliwości uzyskania ZASIŁKU SZKOLNEGO dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zakopane znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. np.:

- pożaru lub zalania mieszkania,

- nagłej choroby w rodzinie ucznia,

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

- nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

- kradzieży w mieszkaniu ucznia itp.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym, niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wszelkie informacje na temat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane w pokoju 218 Wydział Oświaty lub pod numerem telefonu 18 20 20 418.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),
 • Uchwała Nr XXXI/303/2005 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zakopane (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 445 z 2005r. poz. 3329z późń. zm.),
 • ZARZĄDZENIE Nr 182/2018 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 25.07.2018 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego, szczegółowych zasad wypłaty stypendium oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • ZARZĄDZENIE Nr 181/2018 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 25.07.2018 roku w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

(APM)