Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Grzegorz Jóźkiewicz informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 8.00w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
 • Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
 • Interpelacje i wnioski radnych.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem za rok 2016.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem za rok 2016.
 • Podjęcie Rezolucji Rady Miasta Zakopane w sprawie: wykonania adaptacji budynku byłego „Pawilonu Handlowego” przy ul. Kościelnej w Zakopanem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Zakopane „ Dożywianie dzieci i młodzieży”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014-2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody i prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XI/156/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i koszeniu terenów zieleni miejskiej na terytorium Gminy Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zakopane darowizny nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza” w Zakopanem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem za rok 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakopiańskiego Centrum Kultury za rok 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Promocji Zakopanego za rok 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. Hr. Zamoyskiego za rok 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z kierunkiem do 2030 r.
 • Wolne wnioski mieszkańców.
 • Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
 • Oświadczenia i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGORZ JÓŹKIEWICZ


(AP)